ఏఎస్ పేట (మ) హసనాపురం వద్ద అధిక లోడుతో వెళుతున్న లారీలను పట్టుకున్న పోలీసులు….

107

✍షేక్ అస్లాం ✍ ఏఎస్ పేట (మ) హసనాపురం వద్ద అధిక లోడుతో వెళుతున్న ఏడు ఇసుక లారీలను పట్టుకున్న పోలీసులు..స్టేషన్ వద్ద కు తరలింపు.

SHARE